Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Identiteit

Artikel 2: Definities

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4: Betaling

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs

Artikel 6: Herroepingsrecht

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

Artikel 8: Oplevering en risico-overgang

Artikel 9: Onderzoek, reclames

Artikel 10: Modellen

Artikel 11: Levering

Artikel 12: Overmacht

Artikel 13: Overdracht van rechten

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Artikel 16: Klachtplicht

Artikel 17: Geschillen

Artikel 18: Garanties

Artikel 19: Toepasselijk recht

Artikel 20: Keuze rechtbank

Artikel 21: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 22: Wijziging van de algemene voorwaardenArtikel 1: Identiteit

Impactful Investments heeft een online shop www.impactful-investments.nl.


Artikel 2: Definities

Verkoper is Impactful Investments.

De wederpartij van verkoper, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

Partijen zijn verkoper en koper samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper en derden partijen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.Artikel 4: Betaling

De volledige koopsom wordt altijd vooraf online voldaan en geldt bij alle reserveringen en pre-orders. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, verzendkosten, invoersrechten en administratieve kosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs

Alle bedragen op Impactful Investments worden voor zowel zakelijke als particuliere klanten inclusief en exclusief BTW getoond. Bij het afrekenen wordt altijd de volledige prijs inclusief BTW getoond bij totalen.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.Artikel 6: Herroepingsrecht

Op de producten en diensten van Impactful Investments vervalt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de producten volgens specificaties op maat zijn gemaakt of beurs gerelateerd afhankelijk zijn. Vanwege de volatiliteit van de cryptocurrency markt is het retourneren van XCB mining machines en vergoedingen na ontvangst van de bestelling niet mogelijk.Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.Artikel 8: Oplevering en risico-overgang

Alle fysieke producten worden geleverd door middel van verzekerd vervoer.

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.Artikel 9: Onderzoek, reclames

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

Binnen de garantieperiode worden bij terechte klachten geen onderzoekskosten in rekening gebracht. In andere gevallen brengen wij een tarief van € 45,- exclusief btw in rekening voor onderzoek. Overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 18, zijn de kosten voor het vervangen van onderdelen, inclusief de marktconforme prijs van de onderdelen, arbeidsloon en verzendkosten, voor rekening van de koper.

Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.Artikel 10: Modellen

Bij overeenkomsten ter zake van een model/type wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.Artikel 11: Levering

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn, tenzij anders vermeld.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

Indien de zaken worden bezorgd middels een derde partij, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij anders vermeld.

Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.Artikel 12: Overmacht

Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.Artikel 13: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeiserverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.Artikel 15: Aansprakelijkheid

Impactful Investments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, prijswijzigingen, resultaten en beurswijzigingen. Impactful Investments kan altijd zonder nadere aankondiging informatie of prijzen wijzigen op de website. Verder zijn wij niet aansprakelijk en bieden we geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een dienst van Impactful Investments. Impactful Investments is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten die door uw bezoek aan en het gebruik van de website kunnen ontstaan. De aansprakelijkheid van Impactful Investments beperkt zich tot het leveren van een niet defect product en de door de fabrikant geleverde fabrieksgarantie. De prijs van onze producten of diensten kunnen gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt waarop de Impactful Investments geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Daarom is Impactful Investments uitgesloten van de herroepingsrecht.

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Impactful Investments aanvaard geen aansprakelijkheid voor het instellen/installeren van wallet adressen, onjuist opgegeven wallet adres(sen) en andere zaken die betrekkingen kunnen hebben op uitbetalingen van XCB mining machines.

Impactful Investments aanvaard geen aansprakelijkheid voor schommelingen in de opbrengsten van klanten door difficulty stijgingen en of cryptocurrency prijzen.

Impactful Investments aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele hardforks en of wijzigingen door gevoerd door het netwerk van XCB cryptocurrency, die een nadelig effect hebben op de werking/opbrengst van een XCB mining machine.Artikel 16: Klachtplicht

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel op klachten inzake de door ons geleverde producten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, neem contact met ons op.

Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.Artikel 17: Geschillen

Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te kiezen door verkoper.Artikel 18: Garanties

Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. De garantie beperkt zicht tot de fabrieksgarantie gegeven door de leveranciers van Impactful Investments.

De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Garantie komt te vervallen wanneer de XCB mining machine is geopend en/of garantiezegel is verbroken.

Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.Artikel 19: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.Artikel 20: Keuze rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.Artikel 21: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Artikel 22: Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Impactful Investments, gevestigd te gemeente Hoorn, KvK-nummer 70021066.


Impactful Investments

Werk jij liever levenslang? Of zet jij geld aan het werk om echte vrijheid te ontdekken.

Aangemaakt door © Impactful Investments

Disclaimer: De informatie op deze website is louter educatief en ter inspiratie, en dient niet als financieel advies beschouwd te worden. Wij zijn geen financieel adviseurs en delen enkel onze inzichten op basis van eigen ervaringen. Beleggen gaat gepaard met risico's en de keuzes die je maakt zijn je eigen verantwoordelijkheid. Doe altijd eigen onderzoek alvorens te investeren. Vroegere resultaten garanderen geen toekomstige prestaties.